Mandula néni Óvodája Intézményvezető pályázati kiírás

Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete

„a közalkalmazottak jogállásáról szóló” 1992. évi XXXIII. Törvény 20/A. § alapján  pályázatot hirdet
Mandula néni Óvodája Intézményvezető (vezető)
beosztás ellátására.

A Közalkalmazotti jogviszony időtartama: határozatlan idejű közalkalmazotti jogviszony

Foglalkoztatás jellege: teljes munkaidő

A vezetői megbízás időtartama: A vezetői megbízás határozott időre, 5 évre szól.

A munkavégzés helye:  Szabolcs-Szatmár-Bereg Megye    4475 Paszab, Fő út 6.

A beosztáshoz tartozó, illetve a vezetői megbízással járó lényeges feladatok:
Paszab Község Önkormányzata által fenntartott és működtetett Mandula néni Óvodája vezetése (székhelye: Paszab Fő út 6.) az ehhez kapcsolódó feladatok: pedagógiai feladatok, szakmai tevékenységek szervezése, tervezése, pályázatok készítése, személyzeti- és gazdasági feladatok ellátása.

Illetmény és juttatások:
Az illetmény megállapítására és a juttatásokra a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény rendelkezései az irányadók.

Pályázati feltételek:

 • Főiskola, óvodapedagógus felsőfokú iskolai végzettség, pedagógus szakvizsga keretében szerzett intézményvezetői képzettség,
 • legalább 1-3 év vezetői tapasztalat
 • legalább 3-5 év szakmai tapasztalat, pedagógus-munkakörben, vagy heti tíz tanóra vagy foglalkozás megtartására vonatkozó óraadói megbízás ellátása során szerzett szakmai tapasztalat.
 • vagyonnyilatkozattételi eljárás lefolytatása
 • B kategóriás jogosítvány
 • MS Office felhasználói szintű ismerete
 • magyar állampolgárság, vagy külön jogszabály szerint a szabad mozgás és tartózkodás jogával való rendelkezés, illetve bevándorolt, vagy letelepedett status,
 • cselekvőképesség,
 • büntetlen előélet, illetve annak igazolása, hogy a pályázó nem áll foglalkoztatástól eltiltás hatálya alatt.

A pályázat részeként benyújtandó iratok, igazolások:

 • részletes szakmai önéletrajz, amely tartalmazza a pályázati feltételekben meglévő előírások igazolását, továbbá tartalmaz lakcímet, telefonszámot, email elérhetőséget,
 • az intézmény vezetésére vonatkozó, szakmai helyzetelemzésre épülő fejlesztési elképzeléseket is tartalmazó program, mely tartalmazza az intézmény fejlesztési tervét és irányát,
 • iskolai végzettséget igazoló okiratok másolatai,
 • szakirányú végzettséget és szakképzettséget igazoló okiratok másolata,
 • szakmai gyakorlat meglétét tanúsító munkáltatói igazolás,
 • három hónapnál nem régebbi hatósági erkölcsi bizonyítvány, annak igazolására, hogy a pályázó nem áll az intézményben végezhető tevékenység folytatását kizáró foglalkoztatástól való eltiltás alatt,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagban foglalt személyes adatainak a pályázati eljárással összefüggő kezeléséhez hozzájárul,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a pályázati anyagot az eljárásban résztvevők megismerhetik,
 • a pályázó nyilatkozata arról, hogy a képviselő-testület nyilvános vagy zárt ülésen tárgyalja a pályázatot.

A beosztás betölthetőségének időpontja:
A beosztás a pályázatok elbírálását követően leghamarabb 2022. szeptember 1-től betölthető. A pályázatok elbírálását a nevelő-testület (szakalkalmazotti értekezlet) véleményezése előzi meg.

A pályázat benyújtásának határideje: 2022. július 31.

A pályázati kiírással kapcsolatosan további információt Tajthy Péter Polgármester nyújt, a 06-20-426-8040 -es telefonszámon.

A pályázatok benyújtásának módja:

 • Postai úton, a pályázatnak a Paszab Község Önkormányzata Képviselő-testülete címére történő megküldésével (4475 Paszab, Fő út 9.). Kérjük a borítékon feltüntetni: 579/2022. valamint a beosztás megnevezését: Intézményvezető. vagy
 • Elektronikus úton Tajthy Péter polgármester részére a hivatal@paszab.hu e-mail címen keresztül, vagy
 • Személyesen: Tajthy Péter polgármester, Szabolcs-Szatmár-Bereg megye, 4475 Paszab, Fő út 9.

A pályázat elbírálásának módja, rendje:

A pályázókat a pályázat előkészítője által összehívott eseti bizottság hallgatja meg. A képviselő-testület a meghallgatást követő ülésén dönt a pályázat elbírálásáról. A pályázat kiírója fenntartja a jogot a pályázat indoklás nélküli eredménytelennek nyilvánítására.

A pályázat elbírálásának határideje: 2022. augusztus 31.

A munkáltatóval kapcsolatos egyéb lényeges információ:

Az intézménynél újonnan létesített közalkalmazotti jogviszony - a közalkalmazottak jogállásáról szóló 1992. évi XXXIII. törvény 21 /A.§ (4) bekezdésében foglaltak kivételével- három hónap próbaidő kikötésével történik.