Pályázati felhívás temető üzemeltetésére


Paszab Község Címere

Paszab Község Önkormányzata– a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvény és az annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendelet (a továbbiakban: korm. rendelet) alapján – pályázatot ír ki a paszabi önkormányzati  köztemető – kegyeleti közszolgáltatási szerződés útján történő – üzemeltetésre.

A köztemető az Önkormányzat kizárólagos tulajdonát képező paszabi 0120, 0121/4 hrsz-ú ingatlanokon fekszik.

A temető üzemeltetésére vonatkozó kegyeleti közszolgáltatási szerződés határozott időre, öt éves időtartamra, 2012. november 1. napjától 2017. október 31. napjáig jön létre.

Kegyeleti közszolgáltatási szerződés csak azzal a gazdálkodó szervezettel köthető, amely a temetőkről és temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) Korm. rendeletben meghatározott szakmai, pénzügyi és egyéb feltételeknek megfelel, és azokat a pályázat benyújtásával egyidejűleg hitelt érdemlően igazolja.

A pályázathoz az alábbi mellékleteket kötelezően csatolni kell:

•  igazolás arra vonatkozóan, hogy a pályázó rendelkezik a temetőkről és a temetkezésről szóló 1999. évi XLIII. törvényben és annak végrehajtásáról szóló 145/1999. (X. 01.) korm. rendeletben meghatározott – az üzemeltetőre és a temetkezési szolgáltatókra is vonatkozó – szakmai, pénzügyi és egyéb feltételekkel
•  a pályázó 30 napnál nem régebbi cégkivonata, képviselőjének aláírási címpéldánya
•  nemleges adóigazolás csatolása az APEH-től és a helyi adóhatóságtól
•  a pályázó teljes bizonyító erejű magánokiratba vagy közokiratba foglalt nyilatkozata arra vonatkozóan, hogy ellene csőd- vagy felszámolási eljárás nincs folyamatban

A pályázathoz csatolni kell továbbá a törvényben meghatározott tartalmú kegyeleti közszolgálati szerződés tervezetét is.

A pályázat nyertese (üzemeltető) jogosult és köteles:

a) meghatározni a temetkezési szolgáltatás, illetőleg a temetőben végzett egyéb vállalkozási tevékenységek ellátásának temetői rendjét;
b) biztosítani az eltemetés (urnaelhelyezés) feltételeit, ideértve a temetési helyre való első temetést megelőzően a sírhely kiásásáról (sírásás) való gondoskodást;
c) megállapítani a temetőlátogatók kegyeletgyakorlásának feltételeit, a nyitvatartási időt;
d) biztosítani a ravatalozó, boncoló helyiség és ezek technikai berendezései, tárolók és hűtők, valamint a temető egyéb közcélú létesítményei (infrastruktúra) karbantartását, és működtetni azokat, valamint fizetni a működtetés során felmerült közmű költségeket;
e) gondoskodni a temetőbe kiszállított elhunytak átvételéről, és biztosítani a temető nyitását, zárását;
f) megőrizni a nyilvántartó könyveket;
g) tájékoztatni a temetőlátogatókat;
h) kijelölni a temetési helyeket;
i) elvégezni a temető és létesítményeinek tisztán tartását, fűnyírását, az utak karbantartását, síkosság mentesítését és a hó eltakarítást, úgy hogy a terület egész évben állandó jelleggel rendezettséget mutasson;
j) havi rendszerességgel összegyűjteni és elszállítani a hulladékot;
k) gondoskodni a temető rendjének betartásáról és betartatásáról;
l) összehangolni a temetői létesítmények, így különösen a ravatalozó használatos temetkezési szolgáltatói tevékenységeket, szervezési intézkedésekkel elősegíteni a temetés és az urnaelhelyezés zökkenőmentes lefolytatását;
m) gondoskodni az ügyfélfogadásról.

Egyéb kikötések:

- Az üzemeltető a temetkezési szolgáltatók tekintetében az egyenlő bánásmód elvét köteles tiszteletben tartani.
- A sírhely árak és a szertartási díjak mértékét az önkormányzat szabályozza.
- Az üzemeltető köteles a temetkezéssel kapcsolatos ügyintézésről és a temetkezési szolgáltatások igénybe vételének feltételeiről a temetőben és a telephelyén hirdetményt kifüggeszteni.
- Az üzemeltető kötelezettséget vállal arra, hogy a kegyeleti közszolgáltatást más gazdasági tevékenységétől számvitelileg elkülöníti.
- Az üzemeltető köteles
a)    az üzemeltetés, illetőleg a temetkezési szolgáltatás költségeinek megosztására az önkormányzat által elfogadott számviteli szabályzatot alkalmazni;
b)    az üzemeltetéssel összefüggő bevételeiről és kiadásairól, valamint tevékenységéről az önkormányzatot évente tájékoztatni.
- Az üzemeltető – figyelemmel a vonatkozó jogszabályokra - teljes körű temetkezési szolgáltatás végzésére jogosult. Teljes körű temetkezési szolgáltatás a Korm. rendeletben meghatározott temetkezési szolgáltatási tevékenység.
- Temetkezési szolgáltatási tevékenység kormányrendeletben meghatározott műszaki, közegészségügyi és alapvető kegyeleti, illetve személyi feltételek szerint gyakorolható. A temetkezési szolgáltató köteles az engedélyezett temetkezési szolgáltatási tevékenységet a kegyeleti jogok betartása mellett, folyamatos rendelkezésre állással ellátni. Tevékenységének gyakorlása során a szolgáltató a jogszabályokban meghatározott alapelvek érvényesülését köteles biztosítani.

A pályázat benyújtási határideje: 2012. október 31. napja.

A pályázat benyújtásának helye: Paszab Község Polgármesteri Hivatala, (4475 Paszab, Fő u. 9.)

További információ a 42/204-700-os telefonszámon, Tajthy Péter polgármestertől kérhető.

A pályázat elbírálása: A pályázatokat a Képviselő-testület a benyújtást követő képviselő-testületi ülésén bírálja el, és egyben fenntartja magának a jogot, hogy a pályázatot eredménytelennek nyilvánítsa.

Paszab, 2012. október 8.

A képviselő-testület nevében:

Tajthy Péter
polgármester