Gazdálkodók figyelmébe!


2011-nitrat-adat-terkep.jpg

Tisztelt Gazdálkodók!
KÖTELEZŐ ADATSZOLGÁLTATÁS
2011. DECEMBER 31-IG.

Az elmúlt évtől lehetőség van arra, hogy a Nitrát adatszolgáltatást a gazdálkodók elektronikus formában is benyújthatják ügyfélkapun keresztül. Ez jelenleg még nem kötelező, az adatszolgáltatás papír alapon is lehetséges.

Kinek is kell adatot szolgáltatnia ?

Az 59/2008. (IV. 29.) FVM rendelet „nitrát rendelet” alapján adatszolgáltatásra kötelezettek:

1. Az ország egész területén háztartás igényeit meghaladó mértékben állattartást folytatók. /Magánszemélyek háztartási igényeit meghaladó állattartás: vegyes állattartás esetében 5 számosállat/ingatlan, baromfi esetében 3 számosállat./ingatlan felett. Ezen termelőknek a 78/2007. (IV.24.) Korm. rendelet szerinti KÜJ, KTJ számok szükségesek.
2. Mindenki, aki állattartással nem foglakozik, de a mezőgazdasági tevékenysége során nitrát érzékeny területen gazdálkodik (az egyes állattartó telepeken kívül nitrát érzékeny területek a 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny blokkok, belterület, kivéve, ha a felszín alatti víz nitrát tartalma nem haladja meg az 50 mg/l értéket, és állattartás folytatható; bányatavak 300 méteres parti sávja;)

Forrás: MVH-FÖMI
Az adatszolgáltatást a hatályos 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 6. számú mellékletében lévő adatlap kitöltésével – vagy az említett elektronikus felületen - kell végrehajtani.

Az adatszolgáltatási kötelezettség az elmúlt gazdálkodási évre, tehát a 2010. szeptember 1. és 2011. augusztus 31. közötti időszakra vonatkozik. A kitöltött papír formátumú adatlapot 2011. december 31-ig kell a telephely/székhely szerint illetékes megyei Kormányhivatal Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságra elküldeni. Az elektronikus kitöltő felület az MgSzH honlapján elérhető, s az ügyfélkapus azonosítást követően az adatlap kitölthető elérhető.

Fontos, hogy amennyiben az xml kitöltést választja a gazdálkodó, úgy meghatalmazás beküldése is kötelező, melyet ugyancsak a kitöltő felületen érhet el, s onnan nyomtathat a gazdálkodó, vagy meghatalmazottja. A kinyomtatott és aláírt, vagy ügyvédi ellenjegyzéssel ellátott meghatalmazást az MgSzH. 1525. Budapest, Pf. 30. postacímre kell eljuttatni. Ez évben a jogi személyektől, jogi személyiséggel nem rendelkező ügyfelektől elvárt az 1 hónapnál nem régebbi cégkivonat és az aláírási címpéldány csatolása is.
Fontos, hogy amennyiben hígtrágya, egyéb nem veszélyes hulladék, vagy szennyvíziszap, szennyvíziszap komposzt nevesítésre kerül az adatlapon, úgy ahhoz a talajvédelmi hatóság engedélye szükséges, s a helyszíni ellenőrzéshez be kell tudni mutatni. Ugyancsak szükséges, hogy műtrágya felhasználása talajvizsgálatra alapozottan történjen. Így az akkreditált talajlaboratórium által, 5 évente 5 ha-ként begyűjtött talajminta alapján kell, hogy sor kerüljön a szántóföldi növények tápanyagpótlásának tervezésére és megvalósítására az 59/2008. (IV.29.) FVM rendelet 3. illetve 4. számú mellékletében lévő növényi tápanyagigény- talajellátottság függvényében. (maximum korlát figyelembevételével)
Fontos nyomon követni továbbá a szerves trágya kijuttatás hasznosulási értékét a rendelet 2. melléklete szerint, különösen azon esetben, ha ugyanazon tábla több éven keresztüli trágyázása történik.

A szerves trágyák átlagos beltartalmi mutatói – legeltetéssel történő kijuttatás, valamint különböző tárolási formák esetében – a rendelet 1. mellékletéből olvashatók ki, s nitrogén esetében attól eltérni nem lehet (kivéve engedélyköteles anyagok használatát)..
Pl. Tejelő tehén (650 kg) egész évre vonatkoztatott legeltetés esetén 125 kg/ha N hatóanyagot juttat ki. A tárolt szerves trágya vonatkozásában 6,1 kg/ t, mélyalomnál 7,1 kg/t N hatóanyagot kell figyelembe venni.

Fontos, hogy a legeltetetés során, illetve az egyéb trágyázási eljárásokkal kijuttatott szerves trágya/szerves eredetű trágyázó szer esetében se kerüljön a 170 kg/ha N hatóanyag túllépésre a nitrát érzékeny területeken.

A trágya (szerves/ásványi) kijuttatásra vonatkozó november 15-február 15 közötti tilalmi időszakot – a téli legeltetési korlátot, valamint az ideiglenes trágyadepók ez időterminusra történő felszámolását is beleértve – figyelembe kell venni (kalászosok fejtrágyázása esetén február 1-ig tart).

Az istállózott időszak tekintetében a keletkező trágya mennyiségét, csak erre az időszakra vonatkoztatva kell kiszámolni a rendelet 5. számú mellékletében szereplő irányszámok alapján. Ugyanakkor az adatlap 3.1. pontjában lévő legeltetéssel hasznosított terület kerüljön feltüntetésre összhangban a 2.2. és a 2.3. fejezetekben rögzített keletkező szerves trágya és tárolt szerves trágya meghatározásokkal.

Fontos ugyanakkor, hogy amennyiben az állattartó nem rendelkezik a trágya elhelyezéshez szükséges földterülettel, vagy egyéb módon történő hasznosítás nem igazolható – pl. saját biogáz előállítás stb. -, úgy fel kell tüntetni az 3.3. pontjában az átvevő adatait (név, cím, regisztrációs szám). Amennyiben más gazdálkodótól átvett trágya kerül felhasználásra, a trágyát átadó gazdálkodó adatait kell megadni.

Ez esetben a megjelölt gazdálkodó is szerepeltesse az átvett mennyiséget, ha a felhasználás nitrát érzékeny területen történt.
Figyelem! Az ellenőrző talajvédelmi hatóság az alapbizonylatokat (átadás, átvétel, stb…) is ellenőrizheti egy helyszíni ellenőrzés során.

Az adatlap beszerezhető:
- megyei Kormányhivatalok Növény- és Talajvédelmi Igazgatóságain (elérhetőségeik a www.mgszh.gov.hu honlapon)
- Gazdálkodói Információs Szolgálat kamarai tanácsadóinál (http://umvp.agrarkamara.hu).
- www.kolcsonosmegfeleltetes.eu honlapon a JFGK4 menüpont alatt – ahol a még hiányzó KÜJ, KTJ igénylőlapok is letölthetők a kitöltési útmutatókkal együtt.
Az elektronikus kitöltőfelület az MgSzH honlapján érhető el az alábbi linken:
http://www.mgszh.gov.hu/nyomtatvanyok/e_nyomtatvanyok
A 43/2007.(VI.1.) FVM rendelet szerinti nitrát érzékeny blokkok beazonosításához, valamint az adatlap értelmezésében a kamarai tanácsadók segítséget nyújtanak.
e-mail: info@agrarkamara.hu;

Tisztelettel : Hornyák János ÚMVP tanácsadó
06/30-335-2268